STARS Model
Το μοντέλο STARS© προτείνει μία διαδικασία για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, που ξεκινάει με μια δυναμική «χαρτογράφηση» επίγνωσης (φάση Reality Check) και ολοκληρώνεται μέσα από πέντε προσδιορισμένες, αλληλοσυνδεόμενες και διαδραστικές φάσεις (strengths awareness and spotting, trial and success, appreciative self-talk and visualization, roadmap forward, και success yourself).

Το μοντέλο δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ επίγνωσης και μάθησης, διευκολύνοντας τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, της αλλαγής και της επιτυχίας μέσα από μια εμπειρία έμπνευσης, παρακίνησης και πρακτικής καθοδήγησης.

Το μοντέλο STARS αναπτύχθηκε βάσει state-of-the-art επιστημονικών ερευνών για την ανθρώπινη δυνατότητα και εξέλιξη, και διέπεται από τις αρχές της θετικής ψυχολογίας, των ταλέντων και δυνατών σημείων, τη θετική αξιολόγηση, τον οραματισμό, τη στοχοθέτηση και το σχεδιασμό ενεργειών, καθώς και την αξιολόγηση της επιτυχίας.

reality check
Μια δυναμική συνεδρία «χαρτογράφησης» προσωπικής επίγνωσης, η οποία θέτει το μοντέλο σε εκκίνηση και λειτουργεί και ως προ-απαιτούμενό του, κατά τη διάρκεια της οποίας αναγνωρίζονται, εκφράζονται, συζητιούνται, και αποσαφηνίζονται οι στόχοι και οι επιθυμίες, σε σχέση με το περιβάλλον και τη δυναμική του, τις συνθήκες, τις ευκαιρίες, τα άτομα που εμπλέκονται κ.λπ. Πρόκειται για μια σημαντική φάση εκκίνησης που δημιουργεί το δικό της χρονικό πλαίσιο, χωρίς περιορισμούς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, αλλά πρόκειται για μια επιθυμία ή ένα όνειρο, ισχύει η ίδια αρχή αλλά με διαφορετική προσέγγιση.
strengths awareness & spotting
Ενότητα που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, στον εντοπισμό των δυνατών σημείων του ίδιου του ατόμου, και τον εντοπισμό δυνατών σημείων τρίτων, μέσα από επιστημονικά τεστ, ή/και συζητήσεις «δυνατών σημείων», ή/και αυτοστοχασμό για μέγιστη απόδοση, συχνή χρήση δυνατών σημείων και την ενέργεια που αισθάνεται το άτομο. Αυτή η φάση μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε, να κατανοήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό, καθώς μπορεί να μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, μια διαδικασία κατανόησης και αυτό-αξιολόγησης, που μας βοηθά να κατανοήσουμε τα δυνατά μας σημεία αλλά και τους πιθανούς τρόπους συνδυασμού και εφαρμογής τους στις δραστηριότητές μας, ώστε να επιτύχουμε τον εκάστοτε στόχο μας. Η προσωπική αυτή γνώση εμπλουτίζει την ικανότητά μας, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες δεξιότητες, να εντοπίζουμε και τα δυνατά σημεία των άλλων.
trial & success
Μια αναζωογονητική διαδικασία, που προκύπτει μέσα από τη θετική αναδρομή και το θετικό συλλογισμό, που εμπνέει και παρακινεί τα άτομα να θυμηθούν, να εστιάσουν και να επαναλάβουν προηγούμενες επιτυχίες τους, προσφέροντας τους παράλληλα μια μοναδική εμπειρία συνειδητοποίησης και ενδυνάμωσης … «το έχω καταφέρει, μπορώ να το κάνω και πάλι». Για καλύτερα αποτελέσματα, η κατάσταση (ή περίπτωση) την οποία επιλέγει το άτομο για τη θετική αναδρομή πρέπει να έχει ομοιότητες με το στόχο που θέλει να επιτύχει, ώστε να ορίσει και τους δείκτες επιτυχίας, χρησιμοποιώντας τα (μη αξιοποιημένα) δυνατά σημεία και τις αποτελεσματικές συμπεριφορές.
appreciative self-talk & visualization
Μια διαδικασία προσωπικής συζήτησης που εστιάζει και αναγνωρίζει το θετικό εαυτό στο παρόν, και η οποία μέσα από θετική νοητική απεικόνιση δημιουργεί ένα σύστημα προσωπικής ανταμοιβής για μια νοοτροπία εκτίμησης που οδηγεί προς τον ιδανικό εαυτό, στα πλαίσια της πραγματικότητας και του εφικτού.
roadmap forward
Μια «επαγγελματική» άσκηση που ευθυγραμμίζει τις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα με τη ρεαλιστική στοχοθέτηση. Οριοθετεί, καθοδηγεί και περιγράφει το «τι, πώς, ποιος, πότε», κ.λπ. σε ένα ρεαλιστικό, εφικτό, μετρήσιμο, και χρονικά προσδιορισμένο πλάνο ενεργειών. Παρόλο που το πλάνο αυτό είναι δυναμικό και επιδέχεται αλλαγές και βελτιώσεις, η ουσία του βρίσκεται στη δέσμευση, τόσο ως προϋπόθεση αλλά και ως εργαλείο.
success yourself
Μία προσωποποιημένη φάση αξιολόγησης της επιτυχίας που αναδεικνύει τον ορισμό, τη διαχείριση, το συντονισμό και τη μέτρηση των δεικτών επιτυχίας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιτυχίας.

Η πιλοτική δοκιμή του μοντέλου STARS© διήρκησε ένα χρόνο και ήταν εντατική καθώς η ευγενική συμμετοχή και δέσμευση των εθελοντών ήταν συνεχής. Η δοκιμή έγινε από την ομάδα της knowl, τόσο σε προσωπικές συνεδρίες όσο και σε ομάδες με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τα 12 άτομα. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής δοκιμής, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις.

To μοντέλο STARS© αποτελεί μέρος του περιεχομένου του πιστοποιημένου από το International Coach Federation, διήμερου εργαστηρίου προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, «STARS Success Yourself©». Το εργαστήριο υλοποιείται αποκλειστικά από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για το εργαστήριο).

Copyright © 2014 knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning   |   Disclaimer   |    Powered by Militos S.A